dzięki  uprzejmości operatora portalu www.konin.lm.pl

Strona główna

Aktualności

Konkursy, osiągnięcia

Warsztaty teatralne

Ewaluacja

Edukacja ekologiczna

Szkoła - kontakt

Grono Pedagogiczne

Pedagog psycholog

Historia szkoły

Nasz Patron

Spacer po szkole

Kalendarz szkolny

Klasy integracyjne

Ogłoszenia

Plan lekcji

Zapowiedzi imprez

Zajęcia pozalekcyjne

Samorząd uczniowski

Statut szkoły

Warto zobaczyć

Jesteśmy na
Facebooku

nasz sponsor:

GAZETKA SZKOLNA 

Informacja na temat rządowego programu
„Wyprawka szkolna 2014”

1. W 2014 r. programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2014” nie są objęci uczniowie rozpoczynający naukę w kl. I szkoły podstawowej.
2. Dofinansowanie będzie przysługiwało uczniom klas II-III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie. Wysokość dofinansowania na zakup podręczników dla tych uczniów wynosić będzie 225 zł.
3. Dofinansowanie będzie przysługiwało uczniom klasy VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie. Wysokość dofinansowania na zakup podręczników dla tych uczniów wynosić będzie 325 zł.
4. Dofinansowanie będzie przysługiwało uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

•  słabowidzącym
•  niesłyszącym
•  słabosłyszącym
•  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
•  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
•  z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Wysokość dofinansowania na zakup podręczników dla tych uczniów wynosić będzie 225 zł kl. II-III i 325 zł kl. IV-VI.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych. Do wniosku należy załączyć, zaświadczenie o wysokości dochodów, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i fakturę potwierdzającą zakup podręczników. Wnioski należy pobrać u pedagoga szkolnego od 01.09.2014r.


Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014 - 2015

- oddział "0" - klasa I - klasa II - klasa III - klasa IV - klasa V - klasa VI -ZAGROŻENIA DZIECI W INTERNECIE

materiały dla rodziców i nauczycieli


Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Szkoła z Klasą 2.0

Akcja u powszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu.

- Formularz rejestracyjny -NASZA SZKOŁA JEST PARTNEREM STOWARZYSZENIA
"PRZYJAZNA SZKOŁA"


 

Uwaga wpłaty na nowe konto!!!:
Zasady wydawania duplikatów dokumentów

 

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

    


 

Strona główna / Aktualności / Szkoła - Kontakt / Grono Pedagogiczne / Pedagog-psycholog / Historia Szkoły / Nasz Patron
Spacer po szkole /
 Kalendarz szkolny / Klasy integracyjne / Ogłoszenia / Plan lekcji / Zapowiedzi imprez / Zajęcia pozalekcyjne
Samorząd uczniowski / Gazetka szkolna /
Rada Rodziców / Zdrowie i bezpieczeństwo / Warto zobaczyć


Zespół redagujący stronę

Ostatnia aktualizacja strony: 01-09-2013


wszelkie prawa zastrzeżone © 2004